Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO“) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu 61-680 ul. Wiesiołkowa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898508, REGON: 388819475, NIP: 9721316778, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.karolinakizinska.pl

(dalej “Administrator Wykonawczy“)

Petra Consulting Sylwia Petryna z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, ul. Saperów 7, wpisaną do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych, NIP 886-247-52-31, REGON 891488974, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.petraconsulting.pl

(dalej “Współadministrator“)

 1. Administrator Wykonawczy i pozostali Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach.
 2. w celu zawarcia umowy a następnie wspólnej realizacji usług w ramach projektu Level Up,
 3. dla celów marketingu bezpośredniego swojej oferty,
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem Wykonawczym i Współadministratorami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Wykonawczego i Współadministratorów.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, księgowi.

III.       Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od końca naszej współpracy, ze względu na okres przedawnienia niektórych roszczeń cywilnoprawnych (tzw. deliktów).

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Wykonawczego oraz Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.

VII.     Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.

VIII.    Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby realizować działania związane z realizacją usług dotyczących projektu Level UP
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
 3. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 4. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
 5. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.
 6. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczy i Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:

*      zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

*      zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

*      regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;

*      w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

 1. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorami, ale to Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do:

 

e-mail: hello@karolinakizinska.pl;
poczta tradycyjna: SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O., 61-680 Poznaniu ul. Wiesiołkowa 24;
telefon: 577 555 920.